บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ

  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • บพท. ร่วมกับ ม.อ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ
  • Date: 20 Mar 2021

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาวะ” และงานแถลงข่าวแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ และความร่วมมือการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดภูเก็ต

เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเมือง ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยง
บรูณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วย บพท. คุณฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรไทย ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และตัวแทนจากภาคธุรกิจโรงแรม เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่ และความร่วมมือการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดภูเก็ต โดยหน่วย บพท. เพื่อตอบเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ตามแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำใน 3 โปรแกรม ประกอบด้วย โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนนวัตกรรม โปรแกรมที่ 14 การขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ และโปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 หน่วย บพท. ได้พัฒนาแผนงานสำคัญ เรื่องการพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ มีเป้าหมายให้เกิดกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ สร้างความเปลี่ยนแปลงการลงทุนระดับเมือง ผ่านชุดความรู้ด้านการพัฒนาเมืองเพื่อขยายผลเชิงพื้นที่ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นับว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กฎบัตรไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย จะเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารรุ่น 1 โดยมีผู้บริหารโรงแรมที่พร้อมในการปรับเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพจากจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม จำนวน 120 โรง พร้อมการประกาศการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอันดามันและอ่าวไทยหรือ Wellness Package for Southern Economic Recovery ต่อสาธารณะ

ซึ่งการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรของโรงแรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการและบุคลากร ดำเนินการด้วยฐานความรู้จากการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นับเป็นการพัฒนาศักยภาพทั่วทั้งระบบของซับพลายเชนในระบบเศรษฐกิจเขียวของการส่งเสริมสุขภาพ เชื่อว่า จะสามารถพัฒนาให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจโดยรวม มีความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป