About

INTRODUCTION

บริษัท โปร - แอด กรุ๊ป (1989) จำกัด เป็นผู้ผลิดรายการวิทยุ ที่มีประสบการณ์ในวงการวิทยุมายาวนานกว่า 30 ปี เปี่ยมด้วยรายการที่สมบูรณ์แบบ ผู้ดำเนินรายการระดับคุณภาพ บริษัท โปร - แอด กรุ๊ป (1989) จำกัดออกแบบและดำเนินรายการวิทยุ ครบวงจร ทั้งการผลิตรายการสาระความรู้, รายการข่าว ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น, การกระจายเสียงเตือนภัย, ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม, ผลิตสื่อโฆษณาทางวิทยุ บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้เช่าห้องบันทึกเสียง การวางแผนงานโฆษณา (Media Planning)

SOCIAL RESPONSIBILITIES

ภาพของผู้คน ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเอื้ออารีต่อกัน อาจเคยเป็นฝัน แต่เราจะทำมันให้เป็นจริง ภาพของสิ่งแวดล้อม ที่บริสุทธิ์ สะอาด ธรรมชาติที่ยั่งยืน อาจมีหลายคนใส่ใจ แต่เราจะใส่ไว้ในจิตวิญญาณ ภาพของสังคม ที่สงบสุข มั่นคงและรุ่งเรือง อาจเป็นจินตนาการ แต่เราจะสืบสานด้วยสองมือ

สำหรับเรา บริษัท โปร - แอด กรุ๊ป (1989) จำกัด ความรับผิดชอบ ต่อสังคม คือ การคำนึงถึงอย่างรอบด้านในผลกระทบ จากการดำเนินธุรกิจ และพยายามเกื้อกูลประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมแก่สังคมส่วนรวม ด้วยวิถีทางแห่งความยั่งยืน บริษัท โปร-แอด กรุ๊ป (1989) จำกัด ได้ริเริ่มและมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อสังคมต่างๆทั้งด้านการศึกษา อาชีพ สิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ มากมาย อาทิ

 • • การเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดรายการวิทยุแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • • การจัดตั้งโครงการตลาดนัดท้ายรถเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปี 40
 • • กิจกรรมดื่มพระจันทร์ ชิมดาวที่เขาพระแทวเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • • การจัด 89 กองผ้าป่า 89 พาวเวอร์โซนเพื่อบูรณะถาวรวัตถุในวัดบุดดาจังหวัดสิงห์บุรี
 • • การอุทิศตนเป็น "สถานีเพื่อมวลชน" เป็นตัวกลางประสานการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในชุมชน โดยเฉพาะ เมื่อคราวเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในแถบจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน
 • • เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • • ก่อตั้งสถานีวิทยะกระจายเสียง RADIO TRIP 89.75 FM เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ ท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต เน้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ จ.ภูเก็ต
 • • สนับสนุนกิจกรรม Mai Khao Turtle Fun Run & Nini Marathon 2012, 2013
 • • สนับสนุนงานกาชาด จ.ภูเก็ต, Asian Beach Games Phuket 2014
 • • สนับสนุน The Lighthouse Market ตลาดนัดประภาคาร ในบรรยากาศท่าเรือยอร์ชแห่งเดียวในเมืองไทย
 • • ร่วมกับ นิดจะศิลป์แกลเลอรี่ และครูสิงห์สอนศิลป์ จัดนิทรรศการงานแสดงศิลปะเด็ก The Young Talented Artists
 • • ่วมกับ The Phuket Gazette ผลิตรายการวิทยุ 2 ภาษา Radio Trip 89.75 FM
 • • 89.75 Radio Trip ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “ปั่นกันหรอย ปั่นกันหลาว #2 Phuket Cycling Fest 2015” ซึ่งจัดโดย ททท.ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ และ หน่วยงานภาคเอกชน ในวันที่ 28 – 29 มี.ค.58 ณ เวทีกลางสะพานหิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในจังหวัดภูเก็ต สร้างกระแสการออกกำลังกายพร้อมการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

VISION & MISSION

VISION
เป็นผู้นำในการพัฒนา และสร้างสรรค์รายการวิทยุที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฟังและสังคม

MISSION
นำเสนอผลงาน ที่มีเนื้อหาสาระ และความบันเทิง คุณภาพผ่านรายการวิทยุ เพื่อตอบสนองความต้องการ ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ฟังอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ระบบบริหาร จัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

CORE VALUE
Being Creative and Innovative
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
Openness and Respectfulness
รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น
Speed in thinking and in actions
คิดเร็วทำเร็ว
Teamwork
ทำงานเป็นทีม
Integrity and Honesty
ซื่อตรงและซื่อสัตย์
Passion for Our Listeners, for Our Clients, and for Our Partners
ตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง ลูกค้า และผู้ร่วมทุน