เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • เทศบาลเมืองกะทู้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
  • Date: 18 Feb 2020

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองกะทู้ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรมช.กระทรวงสาธารณสุข ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่กะทู้เข้าร่วม

ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า เทศบาลเมืองกะทู้เป็นหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริการประชาชน ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่มุ่งเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการเพิ่มขึ้นของประชาชนผู้รับบริการในอนาคต การก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ของเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่ ได้ยึดเอกลักษณ์ทางภูมิประวัติศาสตร์ของเมือง จึงจัดสร้างอาคารชิโนโปตุกีสประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงเป็นที่ประจักษ์ถึงความโดดเด่นทั้งศักยภาพการบริหารจัดการ และการให้ความสำคัญของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งยึดโยงวิถีชีวิตของประชาชนให้เป็นพลังการพัฒนาร่วมกัน

เทศบาลเมืองกะทู้ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองกะทู้สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสุข บำบัดทุกข์ให้แก่ชาวเมืองกะทู้ทุกคนด้วยมีการคำนึงว่าการบริการพี่น้องประชาชนถือเป็นหน้าที่สำคัญของชาวเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดและต้องดูแลพี่น้องประชาชนมากที่สุด ต้องตระหนักและเข้าใจในหน้าที่บริการพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกคน

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้หลังใหม่เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองกะทู้ในอนาคต เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือประสานกับทุกภาคส่วน