ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน

  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • ม.อ.ภูเก็ต นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของภูเก็ตอย่างยั่งยืน
  • Date: 17 Feb 2020

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดผลงานวิจัยในหัวข้อ “การขาดแคลนน้ำและแนวทางการแก้ไขของจังหวัดภูเก็ต” โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วย ผช.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมแถลงข่าว

ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเมืองที่มีการเจริญเติมโตสูง จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมืองซึ่งมาจากธุรกิจท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกปีของจังหวัดภูเก็ตเป็นเหตุในปริมาณความต้องการน้ำเพิ่มสูงซึ่งแปรผันตรงกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการน้ำต่อปีเฉลี่ย 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่การผลิตน้ำสามารถผลิตได้เฉลี่ยเพียงแค่ 48 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น ปริมาณกว่า 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีที่เป็นความต้องการน้ำที่ยังขาดแคลน ด้วยเหตุนี้จังหวัดภูเก็ตมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปี โดยสำนักข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำในปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนถึง 6,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยได้ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยพบกว่า ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยคิดเป็นตัวเงินกว่า 15,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ0.1 ของจีดีพีของประเทศ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาขาดแคลนน้ำของภูเก็ตคือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนเมื่อปี 2562 พบว่า ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนลดลงจากปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 10 ปี ในเกือบทุกเดือนตลอดทั้งปี ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่จะน้ำมาผลิตเป็นน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตนำโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต แนวทางการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาสำหรับระยะสั้น (ระยะเร่งด่วน) ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอให้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งแผนที่แสดงศักยภาพน้ำบาดาลที่วิจัยโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจะสามารถช่วงระบุพื้นที่ที่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สอยได้ในภาวะวิกฤตสำหรับหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ข้อมูลระดับน้ำจากขุมเหมืองทั้ง 111 ขุมเหมือง ที่มีการเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนของน้ำต้นทุน ในกรณีที่การขุดเจาะน้ำบาดาลไม่ทันกับปริมาณความต้องการน้ำในหน้าแล้งนี้ สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาระยะกลาง การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำและการเฝ้าติดตามข้อมูลน้ำจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและทันท่วงที อีกทั้งการจัดทำธนาคารน้ำในชุมชน กล่าวคือการเก็บข้อมูลการใช้น้ำและการเติมน้ำเข้าสู่แอ่งน้ำบาดาลเสมือนการฝาก-ถอนของทางธนาคารจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบและเท่าทันปัญหา สุดท้ายสำหรับแนวทางแก้ปัญหาระยะสุดท้ายหรือระยะยาวคือการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการผลิตน้ำต้นทุน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลน้ำ และเทคโนโลยีการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด เป็นต้น จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับเติมเต็มช่วงว่างระหว่างความต้องการน้ำและการผลิตน้ำของภูเก็ตให้มีความสมดุลเพื่อให้จังหวัดมีทรัพยากรน้ำสำหรับใช้สอยอย่างยั่งยืน