ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

  • ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
  • ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
  • ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
  • ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
  • ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
  • ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้ป้องกันไวรัสโคโรน่าแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ
  • Date: 07 Feb 2020

ภูเก็ตจัดอบรมแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาแก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,ผู้ประกอบการขนส่ง,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมและสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (2019) เป็นวิกฤติที่นานาประเทศให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ดังนั้นการหาความรู้และความเข้าใจต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงมีความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปจนเกิดกระแสการต่อต้านผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อโดยเฉพาะชาวจีนและผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเพราะไม่ใช่ทุกคนจะมีเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การป้องกันตนเองเช่นการล้างมืออย่างสม่ำเสมอการดูแลความสะอาดของสิ่งของเครื่องใช้รวมถึงยานพาหนะและสวมใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้และติดอาวุธทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและไม่ตื่นตระหนกในสถานการณ์ปัจจุบันกิจกรรมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้จึงนับเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานภาคคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการร่วมกันหารือวิธีการรับมือกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแต่จากผลกระทบดังกล่าวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว ชาวจีนลดลง จากเดิมที่มีประมาณกว่า 20,000 คนปัจจุบันมีประมาณ 2,000 คน จึงส่งผลให้ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซบเซาลง

นายประไพ สวนกูล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและยังมีการพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวในอีกหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยนั้นส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะภาคคมนาคมขนส่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาในภาคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาขึ้นตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขด้วยเห็นว่าภาคการคมนาคมขนส่งนั้นเป็นส่วนสำคัญและเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะพบเจอและให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตจึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน 150 คน โดยเน้นแนะนำให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมการมอบหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ทำความสะอาดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสใสการรับฟังปัญหาและหารือมาตรการเยียวยาผลกระทบผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาด้วย